کیست مویی یا به اصطلاح بیماری رانندگان جیپ، یک توده غیر طبیعی در زیر پوست است که محل تجمع چرک و زائده های مو است. محل تشکیل این کیست در بالای باسن در ناحیه ساکروم است.