ین بیماری در ناحیه داخلی مقعد یا رکتوم بوده و باعث درد شدید برای بیماران هنگام نشستن، راه رفتن، حمام رفتن و فعالیت می شود. معمولاً فعالیت ‌های زیاد و سنگین مثل برداشتن یک جسم سنگین وزن، فشار بر روی ناحیه رکتوم و یا استرس روحی باعث این بیماری می ‌شوند.