تعیین وقت

همه چیز در مورد فیستول مقعد

فیستول یک لوله یا مجرا غیر طبیعی در بدن است. فیستول مقعد یک لوله غیر طبیعی است که از بخش انتهایی لوله گوارش شروع میشود و تا سطح پوست اطراف مقعد کشیده میشود.